สมัครสมาชิก [ ลืมรหัสผ่าน ]
เข้าสู่ระบบ: 
  คงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด

1.) ห้ามโพสต์หรือแสดงข้อความและภาพประกอบ ซึ่งเป็นถ้อยคำไม่สุภาพ, หยาบคาย, เสียดสี, ดูหมิ่นดูแคลน, หรือส่อไปในทางทำให้เกิดความแตกแยกทางความคิดในหมู่คณะ หรือไม่เหมาะสมต่อการเผยแพร่สู่สาธารณชน หรือภาพและข้อความซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องเสียง

2.) ห้ามโพสต์หรือแสดงถ้อยคำหรือภาพประกอบ ซึ่งพาดพิงบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายในทางหนึ่งทางใด หากการโพสต์นั้นๆ ทำให้เกิดข้อพิพาทในทางนิติกรรม สมาชิกผู้โพสต์ข้อความนั้นๆ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง หรือกระทู้นั้นๆ อาจทำให้เกิดความวุ่นวายในเว็บบอร์ดทางใดทางหนึ่ง, ขาดความเป็นระเบียบ, ก่อให้เกิดความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ฯลฯ เว็บไซต์ออดิโอทีมสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้หรือภาพหรือทั้งข้อความและภาพในกระทู้นั้นได้ทันที

3.) ห้ามโพสต์หรือแสดงข้อความหรือภาพประกอบ ในลักษณะการประกาศจะซื้อหรือจะขายในเว็บบอร์ดถามมา-ตอบไปและเว็บบอร์ดเครื่องเสียงรถยนต์โดยเด็ดขาด

4.) ห้ามโพสต์หรือแสดงข้อความหรือภาพประกอบ ในลักษณะซึ่งเป็นการโต้ตอบกันเป็นส่วนตัว หรือสนทนาเป็นการส่วนตัวต่อกันผ่านทางเว็บบอร์ดทุกเว็บบอร์ดฯ ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมและลักษณะการโต้ตอบผ่านเว็บบอร์ดดังกล่าว อาจทำให้เกิดความแตกแยกทางความคิดในหมู่สมาชิกหรืออาจทำความรำคาญให้แก่สมาชิกอื่นๆ

5.) ห้ามโพสต์หรือแสดงข้อความหรือภาพประกอบ ซึ่งเป็นการประกาศหรือโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นใด ซึ่งนอกเหนือจากการถามตอบปัญหาเครื่องเสียงในทุกเว็บบอร์ด เว้นแต่การประการศนั้นๆ ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์แล้ว หรือเป็นการประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ในนามทีมงานออดิโอทีมเท่านั้น

6.) เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการตักเตือนสมาชิกฯ หรือลบกระทู้หรือลบข้อความ, ภาพประกอบใดๆ, หรือยกเลิกความเป็นสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกได้กระทำการละเมิด กฏกติกามารยาทและระเบียบที่เว็บไซต์ได้กำหนดไว้ หรือทีมงานฯเห็นสมควรให้ยกเลิกสมาชิกฯ โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลหรือบอกกล่าวแจ้งเตือนเป็นการล่วงหน้า ให้ถือดุลพินิจวินิจฉัยของผู้ดูแลเว็บบอร์ดหรือผู้ที่เว็บไซต์มอบหมายฯ เป็นข้อยุติ