กฎกติกามารยาทและข้อปฎิบัติสำหรับเว็บบอร์ดเครื่องเสียงมือสอง

1.) สมาชิกรายปีสามารถตั้งกระทู้ประกาศซื้อหรือขายได้วันละ 2  กระทู้เท่านั้น 
และใน 1 กระทู้หรือแต่ละกระทู้  อนุญาตให้ลงประกาศได้ไม่เกิน 5 รายการหรือ 5 ความคิดเห็น

ยกเว้นแผ่นซีดี/แผ่นเสียงหรือแผ่นซอร์แวร์อื่นๆ อนุญาตให้ประกาศได้ไม่เกิน 10 รายการหรือ 10 ความเห็น
หมายรวมถึงทั้งภาพและข้อความ 

อาจเปลี่ยนจำนวนข้างต้นได้ตามเหมาะสม ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ดูแลเว็บบอร์ดนั้นๆ

2.) ระบุชื่อสินค้า, ประเภทสินค้า, อายุการใช้งาน, กำหนดการรับประกันของสินค้า(ถ้ามี) ต้องชัดเจน  
ห้ามใช้ถ้อยคำลักษณะการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์สินค้า 
หรือถ้อยคำ/ข้อความลักษณะพาดพิงสินค้าหรือบุคคลที่สองและสาม, 
ห้ามลิงค์จากกระทู้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ให้ระบุข้อมูลเฉพาะสินค้าที่ลงประกาศขายในบรรทัดแรกเท่านั้น

3.) ระบุ "ราคา" ที่ประกาศจะซื้อหรือจะขาย (โดยประมาณ) หรือเงือนไขการแลกเปลี่ยน ให้ชัดเจน

4.) ระบุ "การติดต่อ" เช่น ชื่อ, อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ประกาศจะซื้อจะขายหรือแลกเปลี่ยน
ต้องชัดเจน 

ห้ามสมาชิกที่มิได้สนใจสินค้านั้นๆ  หรือสมาชิกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทู้นั้นๆ
โพสต์ข้อความใดๆต่อเติมในกระทู้นั้น หากมีความจำเป็น ให้สมาชิกทั้งสองฝ่ายติดต่อกัน
เป็นการส่วนตัวผ่านทางอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในกระทู้นั้นๆ เท่านั้น

ยกเว้นการโพสต์ถามในรายละเอียดของสินค้าที่ลงประกาศนั้นๆ

5.) ทุกครั้งที่สมาชิกตั้งกระทู้ประกาศซื้อหรือขายใหม่
ให้ทำการลบกระทู้ของตนเองก่อนหน้านั้นด้วยรหัสผ่านที่ได้รับอนุมัติเสียก่อน

6.) กรณีที่ต้องการโพสต์ภาพสินค้าประกอบในกระทู้ประกาศซื้อขาย
เว็บไซต์อนุญาตให้อัพโหลดภาพประกอบได้  ความกว้างไม่เกิน 640 พิกเซล,
รายละเอียดภาพไม่เกิน 100 Kb เท่านั้น

เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้สมาชิกโพสต์ภาพอื่นๆที่มิได้เกี่ยวข้องกับเครื่องเสียง
หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ลงประกาศขาย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

7.) ห้ามสมาชิกตั้งกระทู้ประกาศ(อื่นๆ), ประชาสัมพันธ์, แนะนำ, ถามตอบปัญหาเครื่องเสียง ฯ
หรือข้อความและภาพใดๆที่มีข้อความหรือเนื้อหา นอกเหนือไปจากการประกาศจะซื้อจะขาย
หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเครื่องเสียงเท่านั้น  เว้นแต่ได้ขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น 

ยกเว้นเฉพาะประกาศนั้นๆ ประกาศโดยคณะทำงานเว็บไซต์ออดิโอทีมเท่านั้น

8.) เว็บไซต์ออดิโอทีมดอตคอม เป็นเพียงสื่อกลางเปิดให้บริการเฉพาะพื้นที่ออนไลน์
ระหว่างผู้จะซื้อจะขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้า ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อการจะซื้อจะขาย
หรือแลกเปลี่ยนสินค้าในเว็บบอร์ดนี้  ทั้งทางพฤตินัยและนิตินัย  ผู้จะซื้อและผู้จะขาย
หรือผู้ตกลงแลกเปลี่ยน จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองในทุกกรณี

9.) เว็บไซต์ออดิโอทีมไม่อนุญาตให้สมาชิกประกาศซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าผิดกฎหมาย,
ละเมิดลิขสิทธิ์, ผิดศิลธรรมและหรือไม่เหมาะสม ในเว็บบอร์ดเครื่องเสียงมือสองโดยเด็ดขาด

10.) เว็บไซต์ออดิโอทีมขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้, ข้อความ, ภาพประกอบ,
หรือยกเลิกสิทธิความเป็นสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกได้กระทำการละเมิด กฎกติกามารยาท
ซึ่งเว็บไซต์ได้กำหนดไว้ข้างต้น หรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าสมาชิกนั้นๆ อาจเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวาย
ในเว็บบอร์ด ขัดต่อความเรียบร้อย  ขัดต่อเจตนารมณ์ของเว็บบอร์ด
และไม่เป็นการสะดวกในการดำเนินงานเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลหรือบอกกล่าว,
แจ้งเตือนเป็นการล่วงหน้า ให้ถือดุลพินิจวินิจฉัยของผู้ดูแลเว็บบอร์ดหรือผู้ที่เว็บไซต์มอบหมายฯ
เป็นข้อยุติ

ทั้งนี้,  เมื่อสมาชิกได้คลิกปุ่ม “ตกลง” ด้านล่างนี้
ให้ถือว่าสมาชิกได้อ่านและเข้าใจกฎกติกาข้อบังคับตลอดจนระเบียบต่างๆข้างต้นแล้ว 
และให้ถือว่าอยู่ภายใต้กฎกติกาข้อบังคับตลอดจนระเบียบต่างๆข้างต้นนั้นทุกประการ 
สมาชิกไม่อาจนำมาเป็นเงื่อนไขโต้แย้งดุลพินิจของคณะทำงานฯได้อีก

กรณีที่สมาชิกไม่เห็นด้วย, ไม่ยอมรับกฎกติกาข้อบังคับหรือระเบียบต่างๆข้างต้น
ให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก”

หรือแจ้งขอยกเลิกสมาชิกภาพของท่านได้ที่อีเมล pilasinee@audio-teams.com

 

ระเบียบข้อกำหนดสำหรับการสมัครสมาชิกเว็บบอร์ดเครื่องเสียงมือสอง

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกเว็บบอร์ดเครื่องเสียงมือสอง  ซึ่งต้องชำระค่าสมัครสมาชิกเป็นรายปี  ปีละ 500 บาท (มีสิทธิในการใช้เว็บบอร์ดอื่นๆ ยกเว้นเว็บบอร์ดชมรมหรือเว็บบอร์ดเฉพาะกรณี) โปรดโอนเงินค่าสมัครสมาชิก 500 บาทต่อปี ผ่านบัญชีดังนี้

ชื่อบัญชี : พิลาสินี ศิริวิมลสัตยา

ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา คลองสาน
เลขที่บัญชี : ออมทรัพย์ 068-2-57511-5

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนตากสิน
เลขที่บัญชี : ออมทรัพย์ 055-2-24588-9

ธนาคาร : กรุงเทพ สาขา สยามสแควร์
เลขที่บัญชี : ออมทรัพย์ 152-0-46563-2

จากนั้นให้ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินข้างต้น มายังอีเมล pilasinee@audio-teams.com โดยชื่อหัวข้อจดหมายเป็น “เว็บบอร์ดมือสอง” พร้อมด้วยข้อมูลต่อไปนี้

1.) สำเนาภาพบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
ซึ่งต้องมีความชัดเจนสามารถอ่านข้อมูลบนบัตรได้ครบถ้วน และเป็นภาพไฟล์สกุล jpg เท่านั้น (ไม่รับไฟล์ภาพสกุลอื่นๆ) โดยสำเนาภาพมีขนาดภาพ 640x480 พิกเซล (ไม่เล็กไม่ใหญ่ไปกว่านี้มากนัก) ทั้งนี้ท่านสามารถขีดคร่อมหรือทำเครื่องหมายใดๆไว้บนสำเนาบัตรฯได้ แต่ต้องคงรายละเอียดและความชัดเจนโดยรวมเอาไว้ (โปรดอย่าลืมแนบไฟล์สำเนาบัตรฯ)

2.) พิมพ์ข้อมูลตามบัตรประชาชนลงในอีเมล
ต้องเป็นข้อความที่พิมพ์เท่านั้น ไม่ใช่ข้อความที่ถ่ายสำเนา 
ห้ามทำเป็นไฟล์อื่นๆ  รายละเอียดเรียงตามลำดับแต่ละบรรทัดดังนี้

2.1 ชื่อสมาชิกสำหรับล็อคอินและออนไลน์ในเว็บบอร์ด
จะเป็นชื่อที่ปรากฏต่อสาธารณะ, ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
ไม่ควรน้อยกว่า 4 ตัวอักษร ไม่ควรมากเกิน 10 ตัวอักษร
หากชื่อสมาชิกซ้ำกับสมาชิกท่านอื่น หรือไม่เหมาะสม
คณะทำงานจะพิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสม

2.2 รหัสสำหรับล็อคอิน
เป็นความลับเฉพาะบุคคล, จะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้
ยกเว้นสัญลักษณ์ต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร และต้องไม่เกิน 10 ตัวอักษร

2.3 อีเมลสำหรับการติดต่อ
ต้องเป็นอีเมลที่สามารถติดต่อได้สะดวก และการตอบรับสมาชิกจากเว็บไซต์หรือการติดต่อใดๆก็ตาม จะใช้อีเมลที่ท่านระบุมาเท่านั้น

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอีเมลในภายหลัง ท่านจะต้องแจ้งคณะทำงานให้รับทราบ เพื่อทำการเปลี่ยนอีเมลในแฟ้มประวัติของท่าน

2.4 ชื่อ – นามสกุล
ชื่อและนามสกุล  ซึ่งต้องตรงตามสำเนาบัตรประชาชนเท่านั้น,
และต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านั้น

2.5 วัน-เดือน-ปีเกิด
กรุณาพิมพ์เดือนเกิดเป็นตัวอักษร ไม่ควรพิมพ์เป็นตัวเลข
ตัวอย่างเช่น 1 มกราคม 2552

2.6 ที่อยู่ตามสำเนาบัตรประชาชน
ที่อยู่จะต้องสามารถติดต่อทางเอกสารได้สะดวก
กรณีที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับสำเนาบัตรประชาชน ให้พิมพ์ที่อยู่ปัจจุบันมาด้วย

2.7 หมายเลขโทรศัพท์
ทั้งหมายเลขโทรศัพท์บ้าน, ที่ทำงานและโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ

2.8 เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ต้องตรงกับสำเนาบัตรประชาชน และต้องพิมพ์เลขทั้ง 13 ตัว ให้ติดกัน
ไม่ต้องเว้นวรรคหรือมีช่องว่างใด ดังตัวอย่าง 3929900097064

กรณีผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว  และต้องการต่ออายุสมาชิกเว็บบอร์ดเครื่องเสียงมือสอง(เมื่อครบวาระ) ให้โอนเงินผ่านบัญชีข้างต้น และส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมด้วย ชื่อสมาชิกและชื่อ-นามสกุลจริง มาที่อีเมล pilasinee@audio-teams.com โดยระบุหัวข้อจดหมายคือ “ต่ออายุสมาชิก”

เว็บไซต์ออดิโอทีมขอสงวนสิทธิ์ในการรับหรือไม่รับบุคคลใดๆเข้าเป็นสมาชิก, ให้ถือเป็นดุลพินิจของผู้ดูแลหรือคณะทำงานของเว็บไซต์เป็นที่ยุติ
ในกรณีที่เว็บไซต์ปฏิเสธการรับสมัคร  ไม่อนุมัติให้เป็นสมาชิกเว็บบอร์ดเครื่องเสียงมือสองรายปี เว็บไซต์จะคืนเงินค่าสมัครให้เต็มจำนวน ซึ่งจะทราบผลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับอีเมล โดยติดต่อผ่านทางอีเมลที่ใช้เป็นข้อมูลในสมัครสมาชิก

ทั้งนี้เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อกำหนดที่เว็บไซต์ได้ประกาศกำหนดไว้ หากฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎกติกามารยาทฯ เว็บไซต์สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกภาพโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเตือน

 

 
[ เพื่อการรับชมที่สมบูรณ์ แนะนำให้ตั้งค่ารายละเอียดหน้าจอ (Screen Resolution) ที่ 1024 X 768 Pixels ]

เวปไซต์นี้รังสรรค์โดย ธนกฤต เสรีรักษ์, E-mail : thanakrit@audio-teams.com
Copyright ® 2001-2007  www.audio-teams.com All rights reserved by Audio-Teams.Com
Contact :  info@audio-teams.com